Gümrük beyannamesi, dış ticaret faaliyetleri kapsamında bir ülkeye eşyanın girişi ya da çıkışı sırasında o eşya hakkında ilgili gümrük idaresine verilen detaylı bir bildirimdir. Bu beyanname; eşyanın satıldığı ülkeler ve firmalar, taşıma yöntemi, malın türü, miktarı ve tarife sınıflandırması gibi bir dizi kritik bilgiyi içerir.

2023 yılında da gümrük beyannamesinin önemi ve işlevi değişmemiş, hatta global ticaretin artmasıyla daha da kritik bir hale gelmiştir. Bu rehberde, gümrük beyannamesi hakkında bilmeniz gereken tüm detayları, 2023 güncellemeleriyle birlikte ele alacağız.

Gümrük Beyannamesi Nedir?

Gümrük beyannamesi nedir sorusuna verilecek en net cevap, uluslararası ticarette eşyanın bir ülkenin sınırlarını geçerken sunulması gereken resmi bir belge olduğudur. İhracat beyannamesi, malzemelerin bir ülkeden başka bir ülkeye gönderildiği durumlarda, malzemelerin türü, miktarı, değeri, alıcı ve satıcı bilgileri gibi temel detayları içerir.

Ayrıca ihracatın gerçekleştirildiği ülkenin gümrük kurallarına uygunluğu ve vergi ödemeleri de beyan edilir. Gümrük çıkış beyannamesi olarak da adlandırılan ihracat beyannamesi örneği şu şekildedir: 

 • Beyanname numarası: XYZ12345
 • Gönderici firma: ABC İhracat Ltd. Şti. 
 • Alıcı firma: DEF Importing Company
 • Gönderilen malzemeler: 1000 adet tekstil ürünü
 • Malzeme türü: Giyim eşyası 
 • Değer: 10,000 USD
 • İhraç tarihi: 01/09/2023 
 • Gideceği ülke: XYZ ülkesi 
 • Nakliye şekli: Deniz yoluyla konteyner taşımacılığı

İthalat beyannamesi ise bir ülkeden mal getiren firmaların gümrük işlemlerini düzenlemek amacıyla sunması gereken bir belgedir. İthalat beyannamesi, ithal edilen malzemelerin detaylarını, miktarını, değerini, ülke kaynaklı belgeleri ve gümrük vergilerini içerir.

Bu beyanname, malzemelerin gümrüklenmesi ve ülkeye giriş işlemlerinin yasal olarak tamamlanması için gereklidir.

Gümrük beyannamesi, uluslararası ticaretin düzenli ve yasal bir şekilde gerçekleştirilmesi için olmazsa olmaz bir belgedir. Doğru ve eksiksiz beyanlar, gümrük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve ticaretin sürdürülebilirliği açısından büyük bir rol oynar. Bu nedenle ihracat ve ithalat işlemlerinde gümrük beyannamesi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.

Gümrük Beyannamesi Nedir?

Gümrük Beyanname Numarası Nedir?

Gümrük beyanname numarası, uluslararası ticarette mal ve hizmetlerin gümrük işlemleri sırasında tanımlanması için kullanılan özel bir kod veya seri numarasıdır. Her bir gümrük beyannamesi için benzersiz bir numara atanır. Böylece ilgili malın veya hizmetin gümrükteki hareketi ve işlemleri takip edilir.

Gümrük beyanname no gümrük idaresi tarafından, beyannamenin kabul edildiği anda otomatik olarak oluşturulur. Beyanname numarası; belgenin veri tabanında sorgulanmasını, ilgili gümrük vergi ve masraflarının hesaplanmasını, gümrük denetimlerinin ve kontrollerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırır.

Gümrük Beyannamesi Özellikleri 

Gümrük beyannamesi, dış ticaretin temel taşlarından biridir ve spesifik niteliklere sahiptir. Bu doküman, uluslararası alışverişte eşyanın ayrıntılarına, ticaretin detaylarına ve taşıma yöntemlerine dair bilgileri kapsar.

Gümrük beyannamesi örneği üzerinden bakıldığında, hangi ülkelerde ve hangi işletmeler arasında ticaretin gerçekleştiği, eşyanın ne türde olduğu, hangi miktarda olduğu, hangi tarife kategorisine girdiği gibi detayları görmek mümkündür.

Bunun yanı sıra; eşyanın kökeni, değeri ve hangi gümrük prosedürüne tabi olacağı gibi bilgiler de bu belgede bulunur. Gümrük beyannamesi örneği, dış ticarete yeni adım atan firmalar için hangi bilgilerin nasıl verilmesi gerektiği konusunda kılavuz niteliğindedir.

Böylece uluslararası ticarette karşılaşılabilecek sorunları ve ekstra maliyetleri engellemek için hassas ve tam bir gümrük beyannamesi oluşturulabilir.

Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Gümrük beyannamesi, bir ülkeye ithal edilen veya bir ülkeden ihraç edilen eşyaların detaylarını içeren resmi bir belgedir. Bu belge, eşyanın doğru bir şekilde sınıflandırılmasını, vergilendirilmesini ve izlenmesini sağlar. Gümrük beyannamesinde yer alması gereken bilgiler şunlardır:

 • Beyannameyi dolduran kişi veya kuruluşun adı, adresi ve iletişim bilgileri
 • Eşyanın kimden alındığı ve kime gönderildiği
 • Eşyanın nasıl taşındığına dair bilgiler (hava yolu, deniz yolu)
 • Eşyanın cinsi, miktarı, markası, modeli ve diğer tanımlayıcı bilgiler
 • Eşyanın gümrük tarife kodu
 • Eşyanın üretildiği veya kaynaklandığı ülke
 • Eşyanın gümrük değeri (Genellikle ticari fatura değeri üzerinden hesaplanır.)
 • Eşyanın hangi gümrük işlemine tabi olacağı (serbest dolaşıma giriş, geçici ithalat).
 • Eşyanın tabi olduğu vergiler, harçlar ve diğer mali yükümlülükler
 • Eşyanın özel izinlere veya sertifikalara tabi olması durumunda bu belgelerin detayları

Gümrük beyannamesi örneği incelendiğinde, bu bilgilerin nasıl doldurulması gerektiği daha net anlaşılır. Beyanname, gümrük işlemlerinin hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Yanıltıcı veya hatalı bilgiler, cezai yaptırımlara veya işlemlerin gecikmesine neden olabilir.

Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Gümrük Beyannamesi Kodları Nasıldır?

Gümrük beyannamesi kodları, eşyanın sınıflandırılmasında kullanılan ve uluslararası ticarette standartlaştırılmış numaralardır. Her bir ürün veya hizmet için belirlenmiş özel bir kod vardır. Gümrük beyannamesi kodları hakkında bilmeniz gereken temel bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 • HS Kodu (Harmonize Sistem Kodu): Dünya Gümrük Örgütü tarafından oluşturulan ve uluslararası ticarette kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu sistem, eşyaları tanımlamak için 6 haneli bir kod kullanır. İlk iki hane, eşyanın bölümünü; üçüncü ve dördüncü haneler eşyanın bölüm içindeki grubunu; beşinci ve altıncı haneler ise eşyanın spesifik tanımını belirtir.
 • Ülke bazlı eklemeler: Birçok ülke, HS kodunun 6 haneli yapısına ek haneler ekleyerek kendi ulusal sınıflandırma sistemlerini oluşturur. Bu eklemeler, eşyanın daha spesifik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlar.
 • Kullanımı: Gümrük beyannamesi doldurulurken eşyanın HS kodu doğru bir şekilde belirtilmelidir. Bu kod, eşyanın tarife oranını, kısıtlamalarını ve diğer gümrük politikalarını belirlemede kullanılır.
 • Güncellemeler: HS kodları, belirli aralıklarla gözden geçirilir ve güncellenir. Bu nedenle, ihracatçılar ve ithalatçılar, gümrük beyannamesi doldururken en güncel kodları kullanmalıdır.
 • Nereden bulunur? Gümrük beyannamesi kodları, ulusal gümrük idarelerinin web sitelerinden veya Dünya Gümrük Örgütü’nün resmî web sitesinden bulunabilir.

Gümrük Beyannamesi Nüshaları ve Anlamları

Gümrük işlemlerinin düzenli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için belirlenen standartlara uygun olarak doldurulması gereken belgelerden biri de gümrük beyannamesidir. Peki, gümrük beyannamesi kaç nüsha olmalıdır ve bu nüshaların her biri ne anlama gelir?

 • 1 no.lu nüsha: Hareket idaresinde, ihracat ve transit işlemleri için saklanan nüshadır.
 • 2 no.lu nüsha: Gümrük işlemlerinin istatistiksel verilerini toplamak amacıyla kullanılır.
 • 3 no.lu nüsha: İhracat işlemleri sonrası mükellefe geri verilen ve aracı kurumlar için kanıt niteliğinde olan nüshadır.
 • 4 no.lu nüsha: Transit işlemler sırasında varış idaresinde muhafaza edilen nüshadır.
 • 5 no.lu nüsha: Transit rejiminde, hareket idaresine geri dönüş için varış idaresince kullanılır.
 • 6 no.lu nüsha: İthalat işlemleri sonrasında ek belgelerle birlikte Gümrük Kontrol Genel Müdürlüğü’ne sunulur.
 • 7 no.lu nüsha: İthalat işlemlerinin istatistiksel verilerini toplamak amacıyla saklanır.
 • 8 no.lu nüsha: İthalat işlemleri sonrası mükellefe geri verilen ve aracı kurumlar için kanıt niteliğinde olan nüshadır.

Bu nüshaların her biri, belirli bir amaca hizmet eder ve belirli bir süreçte kullanılır. Gümrük işlemlerinin hızlı ve hatasız bir şekilde tamamlanabilmesi için bu nüshaların doğru ve eksiksiz doldurulması esastır.

Gümrük Beyannamesi Nüshaları ve Anlamları

Gümrük Beyannamesi Nüshaları Nerelerde Kullanılır?

Gümrük beyannamesi nüshaları, ihracat, ithalat ve transit işlemleri sırasında farklı amaçlarla kullanılır. İşlem türüne ve amacına bağlı olarak belirlenen nüshalar, gümrük işlemlerinin düzenlenmesini ve açık bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İhracat işlemlerinde, 1, 2 ve 3 no.lu nüshalar esas alınır. Bu nüshalar, eşyanın kesin veya geçici olarak yurtdışına çıkışını belgelemek için gereklidir. Özellikle 3 no.lu nüsha, ihracat işlemlerinin takip edilmesi ve belgelendirilmesi için kritik bir öneme sahiptir.

Transit işlemlerinde ise durum biraz daha karmaşıktır. Genel olarak 1, 4 ve 5 no.lu nüshalar transit işlemleri için kullanılır.

Ancak bir beyanname formunun hem ihracat hem de transit işlemleri için kullanılması durumunda, 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalar gereklidir. Eğer transit ve ithalat işlemleri için aynı beyanname formu kullanılacaksa, 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 no.lu nüshaların tamamı kullanılır.

İthalat işlemleri içinse 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar esas alınır. Bu nüshalar, eşyanın Türkiye’ye kesin veya geçici olarak girişini belgelemek için kullanılır. Özellikle 6 no.lu nüsha, ithalat işlemlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için kritik bir rol oynar. Bu nüsha, antrepo işlemleri dahil olmak üzere eşyanın her türlü ithalatını kapsar.

Gümrük Beyannamesini Kim Doldurur?

Gümrük beyannamesi, genellikle gümrük müşavirleri veya yetkilendirilmiş gümrük brokerleri tarafından doldurulur. Uluslararası ticarette, bu beyanname mal ve hizmetlerin hareketini belgeleyen kritik bir dokümandır.

Dolayısıyla eksiksiz ve hatasız doldurulması malın gümrükten sorunsuz geçişi için oldukça önemlidir. Gümrük mevzuatı, tarife sınıflandırmaları ve vergilendirme gibi konularda eğitim almış olan bu profesyoneller, sürecin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Ayrıca düşük değerli ürünlerin beyan süreçlerinde, bireylerin ya da işletmelerin kendi beyannamelerini hazırlamalarına izin veren ülkeler de mevcuttur. Büyük firmalar ise bu süreci kendi uzmanlaşmış personelleri aracılığıyla yönetebilir.

Beyannamedeki herhangi bir hatanın mali ve hukuki sorunlara yol açabileceği düşünüldüğünde, uzman desteği alarak riskleri en aza indirmek daha avantajlı bir yaklaşımdır.

Gümrük Beyannamesini Kim Doldurur?

Gümrük Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Gümrük beyannamesi, ithalat veya ihracat işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır.

Bu süreç, bir dizi adımı içerir ve her adımın özenle tamamlanması gerekir. Gümrük beyannamesini doldurmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

1. Gümrük beyannamesi formunu alın

Gümrük beyannamesi süreci, doğru formun teminiyle başlar. İlgili gümrük idaresinden veya online platformlardan bu formu edinebilirsiniz. Her ülkenin veya bölgenin kendi özel formu olabilir. 

Unutmayın ki doğru formu seçmek, sürecin ilk ve en önemli adımıdır. Beyanname formu genel olarak eşyanın tanımı, miktarı, değeri ve menşei gibi temel bilgileri içerir. Bu formun doğru bir şekilde doldurulması, sonraki adımların sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. Formun yanlış doldurulması, ilerleyen süreçlerde zorluklarla karşılaşmanıza sebep olabilir. 

2. Faturayı ve belgeleri hazırlayın

Beyannameyi doldururken eşyanın ticari faturası, taşıma belgesi, menşe belgesi gibi ilgili ticari belgelerin yanınızda olması önemlidir. Bu belgeler, beyannameye gerekli bilgilerin girilmesi için rehberlik eder. Faturanın doğru ve eksiksiz olması, gümrük işlemlerinin hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur. 

Ayrıca bu belgelerin orijinallerini ve kopyalarını hazır bulundurmanız, olası bir denetim veya kontrol durumunda işlerinizi kolaylaştırır. Eksik veya yanlış bir belge, işlemlerinizin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle tüm belgelerinizi özenle hazırlayın ve kontrol edin.

3. Gerekli bilgileri toplayın

Gümrük beyannamesini doldururken eşyanın detaylarına, menşei, miktarı, değeri ve kullanım amacına dair bilgilere ihtiyaç duyarsınız. Bu bilgiler, eşyanın doğru bir şekilde sınıflandırılmasını ve vergilendirilmesini sağlar. Ayrıca bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, olası cezai yaptırımlardan veya gecikmelerden kaçınmanıza yardımcı olur. 

Eşyanın menşei, tarife kodları, miktarı ve değeri gibi bilgileri toplamak için fatura, taşıma belgesi ve diğer ilgili belgelere başvurabilirsiniz. Eşyanın kullanım amacı, özellikle bazı özel vergi muafiyetleri veya indirimleri için önemlidir. 

4. Gümrük kodları ve tarifeleri araştırın

Her ürün için belirlenmiş özel gümrük kodları vardır. Gümrük kodları ürünün sınıflandırılmasına ve vergilendirilmesine yardımcı olur. Gümrük kodunu doğru bir şekilde belirlemek, eşyanın doğru vergi oranıyla vergilendirilmesini sağlar. 

Yanlış bir kod kullanımı, yanlış vergilendirme ve cezai yaptırımlara neden olabilir. Dolayısıyla eşyanız için doğru gümrük kodunu ve tarifelerini araştırmanız oldukça önemlidir. Gümrük kodlarına ve tarifelere erişim için resmi gümrük idaresi web sitelerinden ve uluslararası ticaret platformlarından yardım alabilirsiniz.

5. Hangi dilde dolduracağınızı belirleyin

Bazı ülkeler, gümrük beyannamesinin kendi resmi dillerinde doldurulmasını talep eder. Bu nedenle beyannamenin hangi dilde doldurulması gerektiğini önceden araştırmalısınız.

Yanlış dilde doldurulmuş bir beyanname, işlemlerinizi geciktirebilir. Ayrıca dil konusunda hata yapmamak için gümrük danışmanlarından veya yerel temsilcilerden yardım alabilirsiniz.

6. Gümrük beyannamesini doldurun

Formu dikkatlice okuyarak ve gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde girerek beyannamenizi doldurun. Eşyanın tanımı, miktarı, değeri, menşei ve diğer önemli bilgileri doğru bir şekilde girmek, işlemlerinizi hızlandırır.

Ayrıca beyannamenin doğru doldurulması, olası cezai yaptırımlardan veya ek maliyetlerden kaçınmanıza yardımcı olur. Beyannameyi doldururken kullanım kılavuzlarını veya örnek formları inceleyerek de fikir sahibi olabilirsiniz.

7. Dokümanları ekleyin

Gümrük beyannamesini doldurduktan sonra, eşyanızın doğruluğunu ve beyanınızın geçerliliğini kanıtlamak için gerekli olan tüm belgeleri eklemelisiniz. Fatura, taşıma belgesi, menşe şahadetnamesi, lisanslar ve benzeri özel izinler gibi belgeler bu kapsamda yer alabilir.

Belgelerin eksiksiz ve doğru olması, işlemlerinizi hızlandırarak olası gecikmelerin önüne geçer. Ayrıca belgelerinizi eklerken her belgenin güncel ve geçerli olması gerektiğini unutmamalısınız.

8. Gereken imzaları ve onayları alın

Gümrük beyannamesi, ilgili tarafların imzasını ve onayını gerektirir. Beyannamenin altında, beyan sahibi veya yetkili temsilcisinin imzası bulunmalıdır. Böylece beyanın doğruluğu ve geçerliliği onaylanır.

9. Beyannameyi gönderin ve diğer işlemleri halledin

Gümrük beyannamesini eksiksiz doldurduktan ve gerekli tüm belgeleri ekledikten sonra belgenizi ilgili gümrük idaresine sunmalısınız. Bu teslimatın ardından idare beyanınızı detaylı bir şekilde inceleyecektir.

Eğer beyannamenizde eksik veya hatalı bilgiler tespit edilirse, bu konuda tarafınıza bir bilgilendirme yapılabilir. Beyanname sürecinin sorunsuz ilerlemesi için tüm bu adımları dikkatlice takip etmeli ve gerektiğinde hızlıca müdahale etmelisiniz.

Gümrük Beyannamesi Doldururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gümrük beyannamesini doldururken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Bunlar:

 • Beyannamedeki tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması gerektiğini unutmayın.
 • En güncel beyanname formunu kullanın.
 • Eşya ile ilgili doğru gümrük tarife kodunu belirtin.
 • Gerekli tüm belgeleri eksiksiz sunun.
 • Beyannamenin doldurulduğu dildeki terimlere hâkim olun.
 • Gümrük idaresinin değişiklik ve düzeltme taleplerine hızla yanıt verin.
 • Vergi, harç ve diğer ödemeleri doğru hesaplayın.
 • Güncel gümrük mevzuatını takip edin.
 • Beyannamenin ilgili kişi veya kurum tarafından imzalanmasına dikkat edin.
 • Beyannameyi sunmadan önce son bir kontrol yapın.
Gümrük Beyannamesi Doldururken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gümrük Beyannamesi Nereden Alınır?

Gümrük beyannamesi, gümrük işlemlerinin yürütüldüğü resmî kurumlar ve yetkilendirilmiş acenteler aracılığıyla temin edilebilir. Türkiye’de, gümrük beyannamesi elektronik ortamda doldurularak sunulabilir. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) gibi online platformlar, bu süreci daha hızlı ve kolay hale getirir. 

Ayrıca gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük acenteleri, beyanname temini ve doldurma konusunda danışmanlık hizmeti sunar. İlgili gümrük idaresinin resmî web sitesinden veya doğrudan gümrük kapılarından fiziksel formatta beyanname formu alabilirsiniz. Elektronik ortamda doldurulacak beyannameler için ise Ticaret Bakanlığı’nın resmî web sitesi ve ilgili elektronik platformları kullanabilirsiniz.

Gümrük Beyannamesi Rehberi: Özet ve Değerlendirme

Gümrük beyannamesi, uluslararası ticaretin vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte ithalat veya ihracat işlemlerinin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi için kritik bir öneme sahiptir.

2023 yılında bu belgenin önemi ve işlevi değişmemiş, hatta daha da artmıştır. Teknolojik gelişmeler ve globalleşen dünyada, gümrük işlemlerinin hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleşmesi için gümrük beyannamesinin doğru ve eksiksiz doldurulması büyük önem taşımaktadır. 

Bu rehber, gümrük beyannamesi hakkında temel bilgileri, doldurma yöntemlerini, dikkat edilmesi gereken noktaları ve daha birçok konuyu ele alarak dış ticarette faaliyet gösteren herkes için değerli bir kaynak olmayı hedeflemektedir. İster yeni başlayan bir ithalatçı veya ihracatçı olun ister deneyimli bir profesyonel, gümrük beyannamesi konusundaki bilgilerinizi tazelemek ve güncellemek için bu rehberi başucunuzda bulundurabilirsiniz.

Yorum Yaz